سرور مجازی ویندوز المان

انتخاب بسته سرور مجازی متناسب با نیاز و بودجه شما

WINDOWS-GR-2GB
 • CPU 1 Core
 • Memory 2GB
 • Space 50GB
 • Traffic Unlimited
 • KVM Virtualization
 • Connection 1Gbit
WINDOWS-GR-4GB
 • CPU 2 Core
 • Memory 4GB
 • Space 80GB
 • Traffic Unlimited
 • KVM Virtualization
 • Connection 1Gbit
WINDOWS-GR-6GB
 • CPU 3 Core
 • Memory 6GB
 • Space 150GB
 • Traffic 6TB
 • KVM Virtualization
 • Connection 1Gbit
WINDOWS-GR-8GB
 • CPU 4 Core
 • Memory 8GB
 • Space 200GB
 • Traffic 8TB
 • KVM Virtualization
 • Connection 1Gbit