سرور مجازی ایران افرانت

انتخاب بسته سرور مجازی متناسب با نیاز و بودجه شما

IR-1GB

CPU 1 Core
Memory 1GB
Space 20GB
Traffic 40GB
KVM Virtualization
DataCenter Afranet
Connection 1Gbit

IR-2GB

CPU 1 Core
Memory 2GB
Space 50GB
Traffic 100GB
KVM Virtualization
DataCenter Afranet
Connection 1Gbit

IR-4GB

CPU 2 Core
Memory 4GB
Space 80GB
Traffic 200GB
KVM Virtualization
DataCenter Afranet
Connection 1Gbit

IR-6GB

CPU 2 Core
Memory 6GB
Space 120GB
Traffic 300GB
KVM Virtualization
DataCenter Afranet
Connection 1Gbit

IR-8GB

CPU 4 Core
Memory 8GB
Space 160GB
Traffic 500GB
KVM Virtualization
DataCenter Afranet
Connection 1Gbit